Địa chỉ: Pražská 279, 269 01 Rakovník
 
Điện thoại: +420 725 637 561